Upozornění:
Od pondělí 21. února 2022 je prodejna opět otevřena.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost FUTURA, a. s., IČO: 161 928 93, se sídlem Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 638 (dále jen FUTURA), provozovatel webových stránek www.nakladatelstvi-futura.cz a http://www.eshop.futura.cz/ (dále jen internetové stránky), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností FUTURA považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost FUTURA je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679) (dále jen Nařízení), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností FUTURA na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu.

1) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost FUTURA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých vlastníků údajů získala:

Základní osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailový kontakt jsou evidovány pro uskutečnění smluvního vztahu mezi zákazníkem a FUTUROU. Tyto údaje jsou evidovány zejména po dobu 10 let, a to z pohledu zákonného účelu, zejména pro potřeby účetního a daňového charakteru
Přístup k těmto údajům má pouze odpovědný pracovník
Vaše osobní údaje nevyužíváme pro marketingové účely
Hlasový záznam telefonních hovorů uchováváme pouze pro uskutečnění smluvního vztahu či zlepšení kvality poskytovaných služeb. Tyto záznamy nejsou nijak archivovány.
Osobní údaje získané z internetových stránek jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

2) ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností FUTURA zpracovávány pro tyto účely:

plnění smluvního vztahu (vztah mezi FUTUROU a vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky, registrace, objednávky knih, inzerce atd.)
účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které FUTURA plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)


3) SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci FUTURY jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti FUTURA či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost FUTURA je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb.

Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Poskytovatelé technologií pro zpracování vašich objednávek zaslaných přes internetové stránky
Distributorské společnosti, na základě, kterých vám zasíláme vaše objednané zboží, tak abychom mohli kvalitně plnit smluvní vztah


4) ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poštovní korespondence
internetové stránky
telefonní hovor


5) DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost FUTURA povinna jakožto správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Plnění smluvního vztahu – do odvolání
Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – do odvolání
Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let


6) PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

na přístup k osobním údajům
na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
na omezení zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o Vás FUTURA zpracovává osobní údaje, máte právo získat od FUTURY informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude FUTURA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o Vás FUTURA zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. FUTURA opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že FUTURA zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po FUTUŘE požadovat vysvětlení.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po FUTUŘE požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů FUTURY. V případě, že FUTURA neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, FUTURA zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo odvolání souhlasu

Pokud jste udělili FUTUŘE souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla FUTURY. Společnost FUTURA si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 25. 5. 2018

Nakladatelství FUTURA, a.s., Politických vězňů 9, 11121 Praha 1, tel: 222 897 320, e-mail: inzerce@futura.cz
Banka: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 1921614319/0800, IČ: 16192893 DIČ: CZ16192893, Zápis v OR u Měst. soudu v Praze, Oddíl B, vložka 638
Copyright © Futura a.s. 2007